Тел.: (044) 500-84-34
АсМАП - ИНФОРМ
Ассоциация международных автоперевозчиков Украины
ТВ программа
"УкрАвтоКонтинент"
Номер 753 от 19.02.2022
Смотреть
Статьи
» Смотреть все
Дайджест
» Смотреть все
СЕРВІС АСМАП УКРАЇНИ
Деталі
Полезная информация
Грузия. О порядке перемещения грузовых транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве
В Румынии установлены транзитные коридоры при осуществлении международных автомобильных перевозок по территории страны
Перечень дорог и карты маршрутов движения транзитных транспортных средств по территории Беларуси во время распространения COVID-19
Изменения тарифа в системе „Платон” с 1 февраля 2020 г.
» Смотреть все
Информация по странам
» Смотреть все
Контактная информация

Тел. (044) 500-84-34 (многокан.)
E-Mail: sova-ak@rambler.ru

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015                                       м. Київ                                   N 362

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1161/27606

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Відповідно до статті 55 Закону України "Про автомобільний транспорт", з метою вдосконалення та спрощення процедури оформлення, видачі, використання та обліку дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року N 239), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Ю. Шульмейстера.

 

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Президент Асоціації
міжнародних автомобільних
перевізників України

Л. М. Костюченко

Перший заступник Голови
Державної інспекції України з
безпеки на наземному транспорті

В. А. Балін

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник
Голови СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту України
20 серпня 2004 року N 757
(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України
від 11 вересня 2015 року N 362)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1161/27606

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру розподілу та перерозподілу дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (далі - ЄКМТ) (з 2008 року - Міжнародний транспортний форум (далі - МТФ)) із зазначенням у них переліку країн (за потреби), що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ (далі - право роботи до країни), їх оформлення, переоформлення, видачі автомобільним перевізникам та порядок їх використання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бортовий журнал - документ за визначеною формою (додаток 1), який використовується разом з виданим автомобільному перевізнику дозволом ЄКМТ, містить інформацію про виконані міжнародні перевезення вантажів за таким дозволом у хронологічному порядку, у тому числі поїздки з вантажем і без вантажу, використовується для аналізу ефективності використання такого дозволу ЄКМТ і не є документом дозвільного характеру відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

дозвіл ЄКМТ - документ, який надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника - резидента для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав - членів ЄКМТ впродовж визначеного в ньому строку;

уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про автомобільний транспорт".

3. Дозволи ЄКМТ використовуються під час перевезення вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав - членів ЄКМТ.

4. Міністерство інфраструктури України, отримавши від МТФ квоту дозволів ЄКМТ, передає їх у повному обсязі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, для подальшого їх оформлення та видачі автомобільним перевізникам згідно з розподілом, перерозподілом чи переоформленням дозволів ЄКМТ відповідно до цього Порядку.

II. Організація проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

1. Розподіл дозволів ЄКМТ та прав роботи за дозволами ЄКМТ серед автомобільних перевізників - резидентів здійснюється на конкурсних засадах.

Рішення про оголошення конкурсу оформлюється наказом Міністерства інфраструктури України та оприлюднюється на його офіційному сайті із зазначенням строків проведення конкурсу.

2. Для організації приймання документів від автомобільних перевізників для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ при Міністерстві інфраструктури України утворюється Комісія з приймання документів для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Комісія з приймання).

3. До складу Комісії з приймання входять представники Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, а також представники підприємств, установ, організацій автомобільної галузі, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України і не мають наміру брати участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

4. Кількість членів Комісії з приймання повинна бути не менше ніж 8 осіб і не більше ніж 12 осіб.

5. Комісія з приймання працює з дня, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, до дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ серед автомобільних перевізників - резидентів.

6. Комісія з приймання здійснює приймання документів від автомобільних перевізників у робочі дні в період з 01 жовтня до 01 листопада поточного року, а у 2015 році - до 20 листопада, та передає до Міністерства інфраструктури України інформацію про кількість поданих для участі в конкурсі автомобільних транспортних засобів за кожний день приймання в розрізі автомобільних перевізників для оприлюднення її на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України та перевірки на достовірність.

Міністерство інфраструктури України здійснює заходи щодо перевірки достовірності інформації стосовно поданих до участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ автомобільних транспортних засобів.

7. Комісія з приймання забезпечує:

приймання документів від автомобільних перевізників для участі в конкурсі в установлені пунктом 6 цього розділу строки;

перевірку комплектності поданих автомобільними перевізниками документів;

надання Комісії з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Комісія з розподілу) зведеної таблиці учасників конкурсу з інформацією про кількість автомобільних транспортних засобів, поданихавтомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ;

зберігання прийнятих від автомобільних перевізників документів до моменту передачі їх до Міністерства інфраструктури України.

8. Результат роботи Комісії з приймання оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії з приймання та її членами. Протокол оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Для проведення розподілу дозволів ЄКМТ, перерозподілу залишків дозволів ЄКМТ та їх переоформлення при Міністерстві інфраструктури України утворюється Комісія з розподілу.

10. До складу Комісії з розподілу входять представники Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об'єднань, асоціацій, а також представники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, які не беруть участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

Для забезпечення прозорості розгляду питань, а також рівноправності під час прийняття рішень склад Комісії з розподілу формується таким чином, щоб кількість усіх представників державних органів, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури, не перевищувала кількості представників громадських і професійних об'єднань, асоціацій.

11. Кількість членів Комісії з розподілу повинна бути не менше ніж 8 осіб і не більше ніж 10 осіб.

12. Комісія з розподілу скликається за рішенням голови Комісії з розподілу або його заступника, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Комісії з розподілу веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

13. Комісія з розподілу на своїх засіданнях:

розглядає інформацію, яка міститься у зведеній таблиці стосовно автомобільних перевізників, що подали документи для участі у конкурсі, про кількість поданих на конкурс автомобільними перевізниками транспортних засобів і кількість прийнятих для участі у конкурсі транспортних засобів;

приймає рішення щодо перевірки та встановлення вихідних даних, які будуть використовуватись у формулах відповідно до пунктів 3 та 5 розділу IV цього Порядку;

приймає рішення щодо недопущення до участі в конкурсі транспортного засобу, інформація щодо якого є недостовірною;

аналізує інформацію, надану МТФ, щодо виділених Україні дозволів ЄКМТ з кількістю прав роботи за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо доцільності подання запиту до МТФ стосовно отримання короткострокових дозволів ЄКМТ на наступний рік;

приймає рішення щодо визначення умов комплектування дозволів ЄКМТ правами роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо залучення експертів з автоматизації процесу розподілу дозволів ЄКМТ;

аналізує ефективність використання дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками;

аналізує інформацію про кількість перевезень з використанням дозволів ЄКМТ, дані щодо яких внесено до бортових журналів з порушенням вимог та резолюцій ЄКМТ/МТФ;

аналізує звернення автомобільних перевізників - резидентів стосовно проблемних питань, пов'язаних з використанням дозволів ЄКМТ під час здійснення перевезення;

аналізує загальну кількість невиданих, бракованих, зіпсованих, втрачених, а також виданих бланків дозволів ЄКМТ за минулий рік та доцільність їх знищення;

враховує видані та повернені окремі види дозволів для перевезень вантажів під час розподілу або перерозподілу;

надає Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо розгляду звернень компетентних органів іноземних держав щодо допущених автомобільними перевізниками - резидентами порушень під час здійснення перевезень територією цих країн з використанням дозволів ЄКМТ.

14. Засідання Комісії з розподілу є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії з розподілу приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

15. Результатом роботи Комісії з розподілу є:

рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та всіма членами Комісії з розподілу, присутніми на засіданні, та затверджуються наказом Міністерства інфраструктури України;

формування проектів розподілу, перерозподілу або переоформлення дозволів ЄКМТ, які затверджуються наказом Міністерства інфраструктури України.

16. Протокол та результати розподілу дозволів ЄКМТ оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України та уповноваженого органу до 20 грудня кожного року, а результати перерозподілу та переоформлення - протягом трьох робочих днів з дня їх затвердження.

III. Приймання документів для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

1. У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу;

мають на кожний автомобільний транспортний засіб сертифікати відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення ("ЄВРО-4 безпечний" та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом.

2. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник (фізична особа - підприємець або особа, уповноважена установчими документами юридичної особи) чи належним чином уповноважений ним представник (далі - уповноважена особа) подає Комісії з приймання в паперовому та електронному вигляді такий перелік документів:

заяву про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (додаток 2);

анкету на участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (додаток 3), у якій зазначаються: марка, категорія екологічності, рік виготовлення, реєстраційний номер, ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами)) автомобільного транспортного засобу, наявність сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, із зазначенням їх номера, дати видачі, строку дії та найменування установи, що їх видала;

копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу;

копії договорів лізингу із суб'єктами фінансових послуг, які включені до реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері регулювання фінансових послуг (якщо автотранспортний засіб використовується на умовах фінансового лізингу).

В анкеті для участі в конкурсі інформація про автомобільний транспортний засіб, ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами)) якого зазначений у раніше поданій іншим автомобільним перевізником анкеті, не подається.

Також не подаються в один і той самий день двома (або більше) автомобільними перевізниками анкети, у яких зазначено однаковий ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами)) автомобільного транспортного засобу.

3. Усі копії документів, що подаються для участі в конкурсі, мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою автомобільного перевізника (у разі наявності).

4. Під час приймання документів уповноваженій особі надається копія листка реєстрації (додаток 4), у якому зазначаються:

кількість поданих для участі в конкурсі автомобільних транспортних засобів категорії "ЄВРО-4 безпечний" або вищих екологічних категорій;

дата подання документів;

посада, прізвище та ініціали відповідальної особи, яка прийняла документи, її підпис.

Уповноважена особа засвідчує особистим підписом правильність інформації, зазначеної у листку реєстрації.

5. Якщо уповноважена особа подала документи з порушенням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу, члени Комісії з приймання зазначають про це в листку реєстрації. Заявник може усунути такі порушення, але не пізніше встановленого пунктом 6 розділу II цього Порядку строку приймання документів, про що члени Комісії з приймання роблять відповідний запис у листку реєстрації.

Якщо автомобільний перевізник не погоджується з інформацією, зазначеною у листку реєстрації, він може не пізніше встановленого пунктом 6 розділу II цього Порядку строку приймання документів надати Комісії з приймання підтвердні документи, необхідні для вирішення спірних питань, про що члени Комісії з приймання роблять відповідний запис у листку реєстрації.

6. Уповноважена особа може подати Комісії з приймання документи на додаткові транспортні засоби, що є власністю автомобільного перевізника або експлуатуються ним на умовах фінансового лізингу, у строки, встановлені пунктом 6 розділу II цього Порядку. При цьому уповноважена особа не подає документи на раніше заявлені в конкурсі транспортні засоби.

IV. Розподіл та перерозподіл дозволів ЄКМТ

1. Уповноважений орган до 10 листопада поточного року узагальнює, оприлюднює на своєму офіційному сайті та подає на розгляд Комісії з розподілу наявну інформацію про внесену до бортових журналів кількість виконаних автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ, про кількість виданих та повернених перевізником дозволів для перевезень вантажів по територіях країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, за перші три квартали поточного року на автомобільні транспортні засоби категорії "ЄВРО-4 безпечний" або вищих екологічних категорій, а також про допущені автомобільними перевізниками порушення, зазначені у пункті 4 цього розділу (за наявності вказаної в цьому пункті інформації).

2. Комісією з розподілу під час розподілу дозволів ЄКМТ враховуються:

кількість виданих та повернених перевізником дозволів для перевезень вантажів по територіях країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, на автомобільні транспортні засоби категорії "ЄВРО-4 безпечний" або вищих екологічних категорій за I - III квартали поточного року;

кількість здійснених автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ згідно з відомостями, внесеними до бортових журналів, за I - III квартали поточного року та порушень, зазначених у пункті 4 цього розділу.

3. Остаточна кількість дозволів ЄКМТ у розрізі автомобільних перевізників визначається Комісією з розподілу з урахуванням даних, зазначених у пункті 2 цього розділу, за такою формулою:

 

де

КДi

-

кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії ("ЄВРО-4 безпечний" та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється автомобільному перевізнику;

ОКРУГЛ

-

визначає округлення отриманого результату;

0

-

при застосуванні округлення визначає отримання цілого числа;

Ai

-

кількість автомобілів перевізника відповідної категорії ("ЄВРО-4 безпечний" або вищої категорії екологічної безпеки), що прийнято для участі в конкурсі;

P

-

загальна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії ("ЄВРО-4 безпечний" або вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляються серед автомобільних перевізників;

КШi

-

штрафні бали автомобільного перевізника, кількість яких визначається як сума всіх штрафних балів автомобільного перевізника;

n

-

кількість автомобільних перевізників, прийнятих до участі у конкурсі.

 

4. За допущені автомобільним перевізником порушення протягом трьох кварталів поточного року нараховуються такі штрафні бали відповідно до екологічної категорії дозволу ЄКМТ:

порушення правил використання дозволів ЄКМТ, зазначених у пунктах 8 та 9 розділу VI цього Порядку, - 0,1 штрафного бала за кожне порушення за кожний дозвіл ЄКМТ;

неподання відривних листків бортових журналів протягом I - III кварталів поточного року згідно з пунктом 2 розділу VII цього Порядку - 0,75 штрафного бала за порушення щодо кожного дозволу ЄКМТ;

порушення правил використання дозволів ЄКМТ, зазначених у пунктах 1, 2, 4 розділу VI цього Порядку, - 0,5 штрафного бала за кожне порушення;

інші порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень під час виконання автомобільними перевізниками міжнародних перевезень вантажів з використанням дозволів ЄКМТ (за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої здійснено порушення) - 0,5 штрафного бала за кожне порушення.

Штрафні бали застосовуються за кожне порушення окремо та складаються в загальне число.

5. Розподіл прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, здійснюється за такою формулою окремо для кожного права:

 

де

КППi

-

кількість прав роботи до відповідної країни, що встановила обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, що розподіляється автомобільному перевізнику, яка не може перевищувати кількості дозволів ЄКМТ, що розподіляється відповідному автомобільному перевізнику;

МІН

-

визначає мінімальне значення з двох, зазначених у дужках;

КДi

-

кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії ("ЄВРО-4 безпечний" або вищої категорії екологічної безпеки), що розподілена автомобільному перевізнику;

ОКРУГЛ

-

визначає округлення отриманого результату;

ЗКПi

-

кількість перевезень, виконаних автомобільним перевізником територією країни, що встановила обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до якої розподіляється, за I - III квартали поточного року. Кількість перевезень визначається як сума кількості виданих та повернених перевізником дозволів для перевезення вантажів цієї країни на автомобільні транспорті засоби категорії "ЄВРО-4 безпечний" або вищих екологічних категорій (види дозволів, що враховуються, визначаються Комісією з розподілу) та кількості виконаних автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ відповідно до внесених до бортових журналів відомостей до країни, що встановила обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до якої розподіляється, за три квартали поточного року;

Pc

-

загальна кількість прав країни, що встановила обмеження щодо в'їзду на свою територію, які розподіляються серед автомобільних перевізників;

n

-

кількість автомобільних перевізників, прийнятих до участі у конкурсі;

0

-

при застосуванні округлення визначає отримання цілого числа.

 

6. Для проведення розподілу дозволів ЄКМТ, що не допускає залишків, вводяться коригуючі коефіцієнти, загальні для всіх учасників, що обчислюються окремо для кожного виду дозволів та виду прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ. Коригуючі коефіцієнти зазначаються в протоколі засідання Комісії з розподілу.

7. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ інформація щодо виділених автомобільним перевізникам дозволів ЄКМТ оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України та уповноваженого органу.

8. У разі неотримання автомобільним перевізником дозволу(ів) ЄКМТ протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення розподілу дозволів ЄКМТ на сайті Міністерства інфраструктури України та/або добровільної відмови автомобільного перевізника від дозволу(ів) ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, протягом поточного року Комісія з розподілу готує проект перерозподілу залишку дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо участі в перерозподілі дозволів ЄКМТ).

9. Залишок не отриманих автомобільними перевізниками у встановлений строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, підлягає подальшому перерозподілу на засіданнях Комісії з розподілу протягом року.

10. Перерозподіл залишку не отриманих перевізниками у встановлений пунктом 8 цього розділу строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, здійснюється серед автомобільних перевізників, які брали участь у загальному конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та мали найбільші показники виконаних перевезень за I - III квартали попереднього року (по всіх країнах ЄКМТ для отримання дозволу та/або по країнах, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до яких розподіляється) на кожний транспортний засіб, та з урахуванням поданих автомобільними перевізниками заяв.

11. Загальна кількість розподілених та перерозподілених автомобільному перевізнику дозволів ЄКМТ не може перевищувати кількості прийнятих для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ автомобільних транспортних засобів цього перевізника.

V. Оформлення та видача дозволів ЄКМТ

1. Оформлення та видача дозволів ЄКМТ проводяться уповноваженим органом. Під час оформлення дозволу ЄКМТ уповноважений орган здійснює оформлення бортових журналів.

2. У дозволі ЄКМТ зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) автомобільного перевізника;

місце, дата видачі та строк дії дозволу ЄКМТ;

печатка червоного кольору (у разі потреби) про заборону дії такого дозволу на території деяких держав - членів ЄКМТ;

зелені печатки із силуетом автомобіля з цифрою 4 або вище на дозволах, що мають використовуватись автомобільними транспортними засобами категорії "ЄВРО-4 безпечний" та вищої категорії екологічної безпеки.

У нижньому правому куті дозволу ЄКМТ проставляється підпис Міністра інфраструктури України або першого заступника Міністра інфраструктури України, який скріплюється гербовою печаткою Міністерства інфраструктури України.

3. Для використання дозволу ЄКМТ українські перевізники зобов'язані отримати бортовий журнал.

4. Для здійснення видачі та оформлення дозволів ЄКМТ уповноважена особа подає до визначеного уповноваженим органом пункту видачі дозволів відповідну заяву встановленої форми (додаток 5). Отримання оформлених дозволів ЄКМТ здійснюється уповноваженою особою за наявності документа, що посвідчує особу,відповідно до реєстру виданих дозволів ЄКМТ (додаток 6).

5. На заміну виданого дозволу ЄКМТ новий дозвіл ЄКМТ оформлюється та видається у випадках:

реорганізації та/або зміни найменування автомобільного перевізника - юридичної особи; та/або зміни місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - підприємця; створення автомобільного перевізника - юридичної особи, засновником (або одним із засновників) якої є фізична особа - підприємець, яка брала участь у конкурсі. Видача дозволу ЄКМТ у зазначених випадках здійснюється за умови набуття правонаступником або новоствореною юридичною особою права власності або права використання на умовах фінансового лізингу тих транспортних засобів, які бралися до уваги Комісією з розподілу під час затвердження розподілу дозволів ЄКМТ;

втрати дозволу ЄКМТ або його пошкодження;

надання автомобільному перевізнику прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, відповідно до затверджених Міністерством інфраструктури України перерозподілів дозволів ЄКМТ;

наявності технічної помилки під час оформлення та видачі дозволів ЄКМТ.

Новий дозвіл ЄКМТ оформлюється та видається уповноваженим органом з використанням залишків дозволів ЄКМТ за заявою перевізника або його правонаступника (у разі реорганізації) (додаток 5) після повернення виданого дозволу ЄКМТ, що замінюється (крім випадків втрати дозволу ЄКМТ).

6. Видача дозволу ЄКМТ на заміну виданого у випадках, зазначених в пункті 5 цього розділу, здійснюється за наявності поданих заяв автомобільних перевізників (крім випадків технічної помилки під час оформлення і видачі дозволу ЄКМТ).

VI. Використання дозволів ЄКМТ

1. Дозволи ЄКМТ надають право на здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими в державі - члені ЄКМТ, між пунктами завантаження і розвантаження, що розташовані у двох різних державах - членах ЄКМТ, а також на проїзд порожніх автомобільних транспортних засобів через територію держав - членів ЄКМТ.

2. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання перевезень вантажів, завантажених на території однієї держави - члена ЄКМТ, для розвантаження в іншому місці цієї самої країни (каботажні перевезення), на перевезення вантажів між країною - членом ЄКМТ і країною, що не є членом ЄКМТ.

3. Дозвіл ЄКМТ використовується разом із:

сертифікатами відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення ("ЄВРО-4 безпечний" або вищої категорії екологічної безпеки);

бортовим журналом, у якому на титульному аркуші зазначаються повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) автомобільного перевізника, проставляються печатка уповноваженого органу, дата та місце видачі бортового журналу, на сторінках журналу - номер дозволу ЄКМТ (сторінки журналу заповнюються автомобільним перевізником під час здійснення перевезень).

Автомобільний перевізник забезпечує наявність у транспортному засобі, яким здійснюється відповідне перевезення, дозволів ЄКМТ, бортового журналу та інших документів, передбачених резолюціями ЄКМТ/МТФ.

4. Дозвіл ЄКМТ та бортовий журнал оформлюються і видаються конкретному автомобільному перевізнику і не можуть бути передані іншим автомобільним перевізникам.

5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, у якому зазначається інформація про виконані згідно з дозволом міжнародні вантажні перевезення, повинні бути у водія автомобільного транспортного засобу протягом усього періоду перевезення, включаючи подачу порожнього автомобільного транспортного засобу на завантаження.

6. Згідно з резолюціями ЄКМТ/МТФ дозволи ЄКМТ чинні протягом календарного року (річний дозвіл зеленого кольору) або протягом 30 днів (короткостроковий дозвіл жовтого кольору з навскісним написом "короткостроковий дозвіл").

Короткострокові дозволи ЄКМТ не мають чинності на території Австрії, якщо інше не передбачено резолюціями ЄКМТ/МТФ.

7. Дозволи ЄКМТ дозволяють виконувати транспортні операції у разі дотримання таких умов:

після першого завантаженого рейсу між країною реєстрації автотранспортного засобу та країною - членом ЄКМТ перевізник може здійснити не більш як три завантажених рейси без заїзду до країни реєстрації автотранспортного засобу;

після здійснення трьох завантажених рейсів без заїзду до країни реєстрації автотранспортного засобу такий автотранспортний засіб з вантажем або без нього (порожній) має повернутися до країни реєстрації.

Рейси без вантажу (порожні) за межами країни реєстрації до уваги не беруться та не враховуються під час визначення ефективності використання дозволів ЄКМТ, оскільки вони не вважаються транспортною операцією. Завантажений або порожній рейс у країну реєстрації автотранспортного засобу вважається поверненням до країни реєстрації навіть у разі здійснення транзитного перевезення по її території.

8. Видані дозволи ЄКМТ разом із бортовими журналами повертаються уповноваженою особою до визначеного уповноваженим органом пункту видачі дозволів протягом 20 днів після закінчення строку їх дії.

9. У разі втрати або пошкодження чинного дозволу ЄКМТ автомобільний перевізник повинен протягом двох робочих днів письмово проінформувати про це уповноважений орган із зазначенням всіх обставин втрати або пошкодження дозволу ЄКМТ. Уповноважений орган інформує про це Міністерство інфраструктури України для подальшого прийняття рішення про їх можливу заміну.

10. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов'язкове повернення виданого дозволу ЄКМТ та бортового журналу в установлений пунктом 8 цього розділу строк.

11. Дозволи ЄКМТ, які за рішенням Комісії з розподілу було визнано втраченими, вважаються недійсними, навіть якщо в подальшому вони були знайдені. Їх використання автомобільним перевізником паралельно з дозволом ЄКМТ, що видавався на заміну, заборонено.

VII. Облік дозволів ЄКМТ та визначення ефективності їх використання

1. Облік та зберігання бланків дозволів ЄКМТ здійснюються уповноваженим органом. Особи, відповідальні за облік і зберігання бланків дозволів ЄКМТ, призначаються наказом уповноваженого органу.

2. Для аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ автомобільні перевізники до 15 числа кожного місяця надають до уповноваженого органу в паперовому та електронному вигляді звіт про використання дозволів ЄКМТ за попередній місяць відповідно до відомостей, внесених до бортового журналу (додаток 7), та відривні листки бортового журналу, які засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою автомобільного перевізника (у разі наявності) та надаються за кожним дозволом ЄКМТ окремо (заповнені сторінки бортового журналу повинні залишатися в бортовому журналі до закінчення строку дії відповідного дозволу ЄКМТ). Повернені до уповноваженого органу відривні листки бортових журналів зберігаються протягом року, що настає за звітним.

3. Уповноважений орган до 15 лютого кожного року передає повернені автомобільними перевізниками, невидані, браковані та зіпсовані дозволи ЄКМТ до Міністерства інфраструктури України разом із інформацією про:

ефективність використання дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками за попередній рік;

кількість невиданих, повернених, зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ.

4. Повернені автомобільними перевізниками, невидані, браковані та зіпсовані дозволи ЄКМТ зберігаються в Міністерстві інфраструктури України протягом року, наступного за звітним.

Повернені автомобільними перевізниками бортові журнали зберігаються в уповноваженому органі протягом року, наступного за звітним.

5. Рішення про знищення дозволів ЄКМТ, зазначених у пункті 4 цього розділу, бортових журналів та відривних листків бортового журналу приймається Комісією з розподілу шляхом оформлення протоколу, яке затверджується відповідним наказом Міністерства інфраструктури України.

6. Дозволи ЄКМТ, зазначені в пункті 4 цього розділу, знищуються Міністерством інфраструктури України після річного зберігання до 01 квітня року, наступного за роком зберігання.

Після знищення дозволів складається відповідний акт, який підписується присутніми членами Комісії з розподілу.

7. Повернені автомобільними перевізниками бортові журнали, відривні листки бортового журналу знищуються уповноваженим органом до 01 квітня року, наступного за роком зберігання.

 

Заступник директора
Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень -
начальник відділу розвитку та
регулювання ринку
автомобільних перевезень

С. С. Кубальська

 

 

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу I)

 

_________________
           (назва країни)

N бортового журналу _____________
                                 (ідентичний номеру дозволу)

 

 

 

 

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ
для міжнародних перевезень вантажів
до дозволу ЄКМТ N ______________

Перевізник ______________________________________________________________
          (найменування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження перевізника)

 

 

 

 

Видано в _______________

Печатка та підпис
уповноваженого органу
_________________
(місце і дата видачі)

 

Дозвіл ЄКМТ N _______

а) дата відправлення

б) дата прибуття

а) пункт завантаження

б) пункт вивантаження

а) країна завантаження

б) країна розвантаження

Реєстраційний номер / країна реєстрації

Вага брутто, тонни
(з точністю до однієї десятої)

а) кількість км під час відправлення

б) кількість км під час прибуття

Особливі відмітки

1

2

3

4

5

6

7

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

а)
б)

а)
б)

а)
б)

 

 

а)
б)

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу III)

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (прізвище, ініціали керівника та найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                    фізичної особи - підприємця)
ознайомився(лась) з умовами проведення конкурсу та механізмом розподілу дозволів ЄКМТ на ____ рік і бажаю взяти участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ.

Зобов'язуюсь виконувати умови проведення конкурсу, вимоги законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Місцезнаходження / місце проживання автомобільного перевізника:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

До заяви додаються:

1) анкета на участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ;

2) копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу;

3) копії договорів лізингу із суб'єктами фінансових послуг, які включені до реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері регулювання фінансових послуг (якщо автотранспортний засіб використовується на умовах фінансового лізингу).

Керівник

______________________
(П. І. Б.)

 

_________________
(підпис)

__________________
(дата)

 

Примітки:

1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути укомплектований на кожний вантажний автомобіль або сідельний тягач.

2. Пакет документів має бути прошитий і засвідчений печаткою автомобільного перевізника (за наявності). Усі копії документів, що подаються претендентами, мають бути підписані керівником і засвідчені печаткою автомобільного перевізника (за наявності).

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу III)

 

АНКЕТА
на участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ

1. Реквізити автомобільного перевізника
____________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника)
____________________________________________________________________________________________________________________________,
                                   (код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                             переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні органи доходів і 
                                                                                                                                      зборів і мають відмітку у паспорті)
____________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                      (місцезнаходження / місце проживання із зазначенням поштового індексу)
____________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (телефон, факс)

2. Наявність рухомого складу автомобільних транспортних засобів:

 

Автомобіль

марка АТЗ

категорія екологічності

рік виготовлення

реєстраційний номер АТЗ

ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами))

інформація щодо сертифікатів

номер

дата видачі

термін дії

ким видано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

3. Інші відомості (заповнюються за бажанням): ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник ___________________
                                    (П. І. Б.)

_______________
(підпис)

                                                 ______________
                                                                (дата)

 

 

Додаток 4
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 4 розділу III)

 

ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ

N ___________ від _______________ 20__ року

Найменування автомобільного перевізника:
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (за наявності):
_______________; код за ЄДРПОУ: ______________________

Місцезнаходження та контактні телефони:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На розгляд Комісії подаються:

заява встановленого зразка;
анкета встановленого зразка із зазначенням кількості автомобілів, які мають необхідні документи згідно з пунктом 2 розділу III цього Порядку:

 

Категорія автомобілів

ЄВРО-4

ЄВРО-5

ЄВРО-6

Усього

Кількість автомобілів

 

 

 

 

 

Примітки, зауваження та порушення: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підтверджую правильність інформації, зазначеної в листку реєстрації

_______________________________
(П. І. Б. особи, що подала документи на розгляд)

_____________
(підпис)

Особа, що прийняла документи на розгляд

______________________________________________
    (П. І. Б.)

______________________________
(посада)

____________
(підпис)

Уповноважена особа, ознайомлена з умовами Конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ відповідно до цього Порядку

 
 
______________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

 

 

Додаток 5
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 4 розділу V)

 

_____________________________________
_____________________________________
             (найменування уповноваженого органу,
               що здійснює видачу дозволів ЄКМТ)
_____________________________________
_____________________________________
      (найменування автомобільного перевізника)

 

ЗАЯВА

Згідно із затвердженим розподілом, перерозподілом, переоформленням дозволів ЄКМТ на 20__ рік прошу видати автомобільному перевізнику

найменування ____________________________________________, код за ЄДРПОУ _____________,
дозволи ЄКМТ таких категорій (вказати тільки необхідне відповідно до обмежень):

 

1) дозволи ЄКМТ категорії "ЄВРО-4 безпечний":
з правом роботи до:

_________________________________________
(країна або перелік країн, що встановили обмеження
щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право
якої розподілено)

_________________________________
(кількість)

________________________________________________________________________________________________
(кількість дозволів ЄКМТ без прав роботи до країн, що встановили обмеження)

2) дозволи ЄКМТ категорії "ЄВРО-5 безпечний":
з правом роботи до:

_________________________________________
(країна або перелік країн, що встановили обмеження
щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право
якої розподілено)

_________________________________
(кількість)

________________________________________________________________________________________________
(кількість дозволів ЄКМТ без прав роботи до країн, що встановили обмеження)

3) дозволи ЄКМТ вищої категорії:

_________________________________________
(країна або перелік країн, що встановили обмеження
щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право
якої розподілено)

_________________________________
(кількість)

________________________________________________________________________________________________
(кількість дозволів ЄКМТ без прав роботи до країн, що встановили обмеження)

 

_____________________________________________________________________________________
(для заповнення дозволів ЄКМТ - найменування перевізника та місцезнаходження англійською мовою відповідно до свідоцтва про реєстрацію автомобільного транспортного засобу)
_____________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за роботу з дозволами ЄКМТ (П. І. Б.): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (телефон, моб. телефон та факс особи, відповідальної за роботу з дозволами ЄКМТ)

Керівник
(посада)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

______________
(П. І. Б.)

 

 

Додаток 6
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 4 розділу V)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видав дозвіл ЄКМТ)

РЕЄСТР ВИДАНИХ ДОЗВОЛІВ ЄКМТ

N

"___" ____________ 20__ р.

Найменування автомобільного перевізника:
Місцезнаходження
автомобільного перевізника:
Тел./факс:
Представник:
Довіреність:

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Номери дозволів ЄКМТ

Видача

Повернення

підпис та печатка (за наявності)

підпис та печатка (за наявності)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

N з/п

Номери дозволів ЄКМТ

Видача

Повернення

підпис та печатка (за наявності)

підпис та печатка (за наявності)

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Дозволи ЄКМТ підлягають обов'язковому поверненню до уповноваженого органу після їх використання, але не пізніше ________________.

У разі виявлення фактів передачі отриманих дозволів ЄКМТ іншому автомобільному перевізнику або третій особі, виправлення в дозволах найменування автомобільного перевізника або в разі неможливості повернути дозволи взагалі (втрата водієм, вилучення компетентними органами іноземних країн або будь-які інші об'єктивні чи суб'єктивні причини) перевізник зобов'язаний пред'явити до уповноваженого органу лист-пояснення з приводу допущеного порушення, а в разі неможливості повернення дозволів взагалі - оригінал довідки, виданої відповідним компетентним органом, що засвідчує втрату або вилучення дозволів ЄКМТ.

Усього отримано:
 
Видав:

Отримав:

 

 

 

 

дозволів ЄКМТ

 

 

 

Додаток 7
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу VII)

 

Звіт
про використання дозволів ЄКМТ відповідно до відомостей, внесених до бортового журналу

Номер дозволу ЄКМТ

Номер сторінки бортового журналу

Дата

Завантаження

Розвантаження

Державний реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу

Вантаж (брутто), тонни

Показання одометра, км

Дата формування звіту

За період

відправ-
лення

прибуття

країна

місто

країна

місто

тягач (вантажівка)

причіп

відправ-
лення

прибуття

рік

місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(горизонтальне продовження таблиці)

Завантажена
копія
відривного
листка
бортового
журналу

 

 

 
 

 

 

 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2015
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2015

 

 

 

2015-10-22
Смотреть все
Комментарии к статье: 0

Добавить комментарий:
Имя:
Сообщение:


Обратная связь


Погода

Цена на топливо в Украине

Цена на топливо в мире

Пробки

Прогноз погоды в Киеве » Украина Цены на бензин Стоимость топлива по странам мира
Все права защищены © Перепечатка материалов разрешена только при условии размещения ссылки на сайт!